9/26/2018

Criomag cànain 61: a leithid


leithid ‘seòrsa, nàdar, seise, samhail’
mo leithid, do leithid, a leithid, a leithid, ar leithid, ur leithid, an leithid ...

Chan fhaca mi a leithid.
Madainn mhath dhut! A leithid cheudna dhut fhèin.
Anna? Chan eil a leithid ann.
Cha robh a leithid seo de thachartas ann an seo bho ’s cuimhne leam

9/25/2018

Criomag cànain 60: bhiodh ~ bhitheadh

Am biodh tu toilichte leis?
Bhitheadh.
Bhithinn duilich, nach biodh tu fhèin?
Bhitheadh.
Am biodh sin ro anmoch?
Cha bhitheadh.
Nach biodh an t-acras ort?
Cha bhitheadh.
Bhiodh am pathadh orra, nach bitheadh?
Bhitheadh.

9/24/2018

Criomag cànain 59: an aiste agam # mo cheann

an aiste agam
an cù agad
an ceum aige
a’ cholaiste aice
an nàbachd againn
a’ chroit agaibh
am buntàta aca


mo cheann
do shlàinte
a phiuthar
a brògan
ar beatha
ur beachdan
am biadh

9/20/2018

Criomag cànain 58: an fheadhainn bheag

an fheadhainn:
A bheil an fheadhainn bheag gu math?
B’ fheàrr leam an fheadhainn eile.

Bidh sinn a’ cuimhneachadh na feadhna a bhàsaich.
Am measg na feadhna a chunnaic an tubaist, bha Donnchadh.

Taing dhan fheadhainn a chuidich mi.
Bha mi a’ bruidhinn ris an fheadhainn eile.

feadhainn boir. (iolra ann am brìgh, singilte ann an gràmar). 
Cluinnidh tu an fheadhainn bheaga seach an fheadhainn bheag air uairean.

9/18/2018

Criomag cànain 56: gu ~ do


gu
choisich mi gu taigh Mòraig

suas chun a’ bhalla

a’ leum gu mullach a’ ghàrraidh

dh’èirich e chun na ciad ìre


do
chaidh mi dhan t-sruthan, gus mo chasan a nighe


thuit e dhan uisge

thèid mi dhan bhùth feasgar

cuin a thàinig thu dhan eilean?

9/17/2018

Criomag cànain 55: a’ mhadainn

madainn mhath!

dh’èirich iad sa mhoch-mhadainn
bidh sinn ag obair air a’ mhadainn

nì mi madainn an-diugh e

bhathas a’ còmhradh fad na maidne
bidh mi ag èisteachd ri Aithris na Maidne

madainn (boir.), gin. maidne